คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น. น.ส.วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการกำหนดหลักเกณฑ์ และการควบคุมค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(เกษตรตำบล) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น. น.ส.วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมประชุม รับฟัง คำชี้แจง การดำเนินงาน ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่( MRCF)โดยมี นางประทุมวัน  ประจันพล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยทีมงาน มอบนโยบาย และคำชี้แจงเกี่ยวกับ ระบบ MRCF ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการขยายผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุวิทย์ ศรีสมบุญ นายอำเภอโนนสะอาด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้การต้อนรับ นายเกษม รักสุจริต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ในการเข้าเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำ เกี่ยวกับ MRCF ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 16.30 น. เกษตรอำเภอโนนะสอาด จัดประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายสมศักดิ์ ปลัดอาวุโส ให้เกียรติเป็นประธานเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศักษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมด้วยช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน (ภายนอกอาคาร) เตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Office ต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมกาเรกษตร เข้าร่วมประชุมโครงกรฝึกอบรมโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้านประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ ชั้น 2 อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำภอโนนสะอาด คนใหม่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล