คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี 2559 โดยมีนายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบันทึกข้อมูลลงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับอำเภอ ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที 21กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกุล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประกวดงานสถาบันการเกษตร กิจกรรม ไร่นาสวนผสม ซึ่งอำเภอโนนสะอาด ได้คัดเลือกไร่นาสวนผสมของนายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม เกษตรกรต้นแบบ เข้าร่วมประกวด

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. น.ส.วรรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมเครือข่ายเผย แพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 350 ราย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ออกตรวจเยี่ยม กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 4 ต.บุ่งแก้ว และกลุ่มเพาะเห็ด นางฟ้า นางรม ขอนขาว หมู่ 8 ต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และลารสนเทศ พร้อมคณะ ออกติดตาม นิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล