คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น ปี การผลิต 2559/60 ปีงบประมาณ 2560 เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 26 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามงานโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร ณ แปลงปลูกข้าวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวเกษร ศริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง ครั้งที่ 3 เป้าหมายเกษตร 40 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอโนนสะอาด ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมและติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑจากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมการผลิตและแปรรูปมันสำปะหลัง ครั้งที่ 3 บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งครูฝึกระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต (way of life) ณ ห้องประชุมไพรัชสัมณะ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะกกรมการ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ระดับอำเภอ ออกพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดอบรมโครงการสร้างความโดดเด่นของผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากภาคการเกษตรและประมง กิจกรรมย่อยส่งเสริมราชินีข้าวเหนียวครบวงจร ครั้งที่ 3 เกษตรกร จำนวน 21 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล