คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 09.00 -17.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เข้าร่วม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) ณ โรงแรงนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยนายวิทิตย์ ชุ้มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งทางการเกษตร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 50 คน

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 12.00 -14.00 น. สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ อำเภอโนนสะอาด ร่วมงานมุฑิตาจิต พัฒนาการอำเภอโนนสะอาด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งทางการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 50 คน

วันที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยนายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งทางการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 50 คน

วันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมทีมบูรณาการ /ชุดปฏิบัติการตำบลโนนสะอาด ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้านที่บ้านโสกรัง หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรต ิต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอโนนสะอาด

วันที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 17.00 น. นายวิทิตย์ ชุ่มบ้วทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บ้านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตำบลละ 5 ล้าน ณ บ้านหนองแสง หมู่ 8ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 50 คน

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล