คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 23พฤษภาคม 2559 นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ผักกางมุ้งตามโครงการ เวลา 13.00 -16.00น. นายเรวัตร ยังกิจการ ประมงอำเภอ เป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง การผลิตอาหารสัตว์น้ำ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่5 ครั้งที่3 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธาน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายเลอพงษ์ คลื่นแก้ว ปลัดอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตกรรุ่นที่ 4 ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบล บุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธาน

วันที่ 16พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 126.00 น. นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย ผักกางมุ้งตามโครงการ เวลา 13.00 -16.00น. นายเรวัตร ยังกิจการ ประมงอำเภอ เป็นวิทยาการบรรยายเรื่อง การผลิตอาหารสัตว์น้ำ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่3 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่13 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายเลอพงษ์ คลื่นแก้ว ปลัดอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตกรรุ่นที่ 3 ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบล บุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่ 12พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม เกษตรกรต้นแบบ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ เวลา 13.00 -16.00 น. นายสมพร ภังคี ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง พืชสมุนไพร ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่3 ครั้งที่ 3 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันท ี่12พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม GPP ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานu

วันที่5พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายนุศิษฐ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยผุ้ติดตาม ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่2 ครั้งที่ 3 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันท ี3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.น.ส.จุลัยภรณ์ ศรีภิรมย์ นักวิชาการตรวจบัญชีสหกรณ์ และนายปิยะ ภูนาชัย คครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน -บัญชีแก้จน ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่2 ครั้งที่ 3 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล