คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด นายนพดล ชุมพล ประมงอำเภอโนนสะอาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมจัดทำโรงทาน ณ วัดสิรินทราวาส อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชาคมเกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี 2560/61 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ เจ้าหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดทำเอกสารข้อมูล โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เพื่อเตรียมประชุมคณะกรรมการ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมาย ให้นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ศาลาวัดโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายวิชิต ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายพิชิต บุตรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางโศภิษฐ์ โคตรบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดเวทีชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ ตำบลโนนสะอาด ตำบลโคกกลาง และตำบลทมนางาม ณ ศาลาวัดสิรินทราวาส อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับประมงอำเภอโนนสะอาด ปศุสัตว์อำเภอโนนสะอาด และนางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีชุมชน โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 3 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด นายนพดล ชุมพล ประมงอำเภอโนนสะอาด และนายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิืบัติการ จัดเวทีชุมชนโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภาายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด นายนพดล ชุมพล ประมงอำเภอโนนสะอาด และนายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุเซินกา โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงศรี เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 35,059.50 บาท

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล