คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 22 ธันวาคม น2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด เป็นประธาน

วันท ี่22 ธันวาคม น2559 เวลา 09.00 -12.030 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศพก. และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้าง/ปรับปรุง ศาลาเรียนรู้และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2559 นี้

วันที่ 21 ธันวาคม น2559 เวลา 09.00 -12.030 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2560 กิจกรรม 4.2 กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ บ้านม่วงดง หมู่ที่ 4 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ต่างๆ ในอำเภอโนนสะอาด ร่วมเปิดงาน ตลาดประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว และมีผลิตภัณฑ์การเกษตร ต่างๆ มาวางจำหน่าย ณ หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร สาขาโนนสะอาด

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายปกพล เครือแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตร ณ ศูนย์ ศพก. ม.8 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2560 กิจกรรม เวทีพัฒนาและค้นหา Smart Farmer ครั้งที่ 1 โดยมีเกษตกรเข้าร่วม จำนวน 10 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 - 14.30 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 4 ต.บุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ตามโครงการเกษตรกรรมทางเลือก

วันที่ 6ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากเกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชั้น 4

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล