คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่25 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. นางสุจิตรา จันทโชติ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำแผนที่ของข้าวนาปี ปี 2556/57 ณ หมู่ที่ 9 บ้านโนนหยาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2557 นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิตอ้อยให้กับเกษตรกร หมู่ 7 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันท ี่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ ธกส. แจกถุงยังชีพให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ณ วัดลำดวน หมู่ 3 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2556 นายสุวิทย์ ศรีสมบุญ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่วันที่ 11 มีนาคม 2557 นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเพิ่มผลผลิตอ้อย ให้กับเกษตรกรบ้านโพธิ์ชัย

วันที่ 10 มีนาคม 2557 นายฉลอง ภูมิสาขา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง สาธิตวิธีการแช่ท่อนพันธุ์มันฯ ณ บ้านทมป่าข่า หมู่ 2 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 มีนาคม 2557 09.00 น. น.ส.เกษร ศิริโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกไม้ประดิษฐจากรังไหมบุ่งแก้วพัฒนา หมู่ 3ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 3 มีนาคม 2557 09.00 น. น.ส.เกษร ศิริโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงนาและสวนผักของเกษตรกร หมู่ 2 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำภอโนนสะอาด คนใหม่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล