คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าตรวจ เยี่ยมแปลงเกษตรกรรมทางเลือกบ้านกุดดอกคำ หมู่ 4 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันท ี่23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาตำบลหนองกุงศรี (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี61-62) ณ ห้องประชุม อบต.หนองกุงศรี อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น.นายสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกาตร (ศพก.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสบายดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ เรื่องพิจารณางบประมาณสร้าง ศูนย์เรียนรู้ ฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกสุ่มวัดผล ผลิตข้าว หมู่ 4 ต.โคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 16.30 น. นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการตรวจเอกสาร การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นาปี ปีการผลิต 2559/60 และ วาดแปลงข้าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 - 14.30 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 4 ต.บุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. นายชนะ ไชยฮ้อย รักษาการเกษตรจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดย นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย น.ส.วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล