คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมงานการตรวจประเมินผลและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 3 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วย นายสมปราช์ มาศมาลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการพืชใช้น้ำน้อย และโครงการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกชี้แจ้งโครงการ เกษตรกรรมทางเลือก ให้กับเกษตรกรหมุ่ 5 ต.โพธิ์ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเกษตรกรปลอดภัยกับการใช้สารป้องกันศัตรูพืช จัดโดย รพ.สต.โนนสำราญ-ท่าลุมภู ตำบลบุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด ให้เกียรติเป็นประธานในการ ประชุมพิจารณาโครงการเกษตรกรรมทางเลือก โดยมีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมพิจารณาโครงการฯ (เพิ่มเติม) ณ ห้องประชุมที่ว่าการ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีประเมินและติดตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน กลุ่มผลิตผักและกลุ่มเห็ด ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันท 7 กันยายน 2559 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดอบรมอาสาสมัครเกษตร ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตร ปี 2559 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. oายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้การต้อนรับ นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และลารสนเทศ พร้อมคณะ ประเมิน ประกวด Smart Office สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล