คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 22พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เปิดงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 21พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. - 16.30 น . นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจาก เกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้เข้าร่วม งาน "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบสื่อมวลชน" โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นายณรงค์ พลละเอียด) เป็นประธาน ร่วมด้วยนายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ แถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อสื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 21พฤษภาคา 2558 เวลา 10.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอาวุโสอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ อปท. พร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี และ หน่วยปฏิบัติการ มท.24 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร แก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 (Kick Off) ณ บ้านห้วยแสง หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20พฤษภาคม 2558 นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย ผอ.กองช่าง เทศบาล ตำบลหนองแวงโนนสะอาด ออกติดตามความก้าวหน้า โครงการสร้างฝายกั้นน้ำเสริมเหล็ก หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอาวุโสอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมทำความเข้าใจใน กระบวนการทำงาน ของโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 กับ คณะกรรมการ ศบกต. พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หัวหน้าช่างเทศบาล และ อบต. ทุกอบต. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด เป็นประธานเปิดการอบรมถ่ายทอดเทค โนโลยีการผลิตข้าวตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรที่เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

วันที่14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมปราชญ์ มาศมาลัย ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ ออกติดตามความก้าวหน้า พร้อมรับฟังปัญหา โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา ภัยแล้ง ปี 58 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมคณะ ออกติดตาม นิเทศงาน สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เกษตร หมู่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล