คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายวันชัย วุฒิพันธ์ ันกวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมแปลงไร่นา สวนผสม นายอุตส่าห์ บุญลาด หมู่ 6 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.อิงอร พุทธกูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏบัติการ เข้าร่วมศึกษาดูงานการตลาด และจัดการคุณภาพพืช ตามโครงการรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตร ปี 2558 ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายฉลอง ภูมิสาขา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ออกถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมอุทธรณ์เกษตรกรตามโครงกรเพิ่มรายได้ให้แก่ผุ้มีรายได้น้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ชั้น 2

วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานเกษตร ได้เข้าร่วมงานประเพณีประจำอำเภอ "งานดอกอ้อยบาน ไหว้ศษลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2558" โดยมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 และ แข่งขันส้มตำอีสาน และแข่งขันกองเชียร์ส้มตำอีสาน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย หน่วยบริการของหน่วยงานราชการต่างๆ

กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นโรงเรียนบ้านม่วงดง หมู่ 4 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ของโรงเรียนบ้านม่วงดง ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ประจำอำเภอ "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558" ในวันที่ 10- 11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามที่วาการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายนิพนธ์ พึงตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เข้าร่วมสัมมนา แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยมี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมเจริญธานีปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล