คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.และเครือข่าย ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อำเภอกุมภวาปี รวม 68 คน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกับเกษตรกรครั้งที่ 3 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตข้าว คุณภาพ โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี 2560 ณ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 -12.030 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นายอดิศร ผาใต้ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับประมงอำเภอ จัดอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมก้าวหน้า ณ ศูนยเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี เกษตรกร 25 ราย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 น.ส.วรรลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้มอบหมายจากเกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้เข้ารับพัสดุ คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน พร้อมตรวจสอบระบบโปรแกรมการใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดอุดรธานี อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมราชินีข้ราวครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดิน ณ ศูนย์เรียนรู้กาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (วันที่ 23 เมษายน 2560) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมVDO Confarence เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงและตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดวาตภัย (ในห้วงวันที่ 23 เมษายน 2560) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล