คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25- 26 คุลาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี ณ วัดป่าดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี

วันท ี่23 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในเนื่องวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20-21 ตุลาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอำเภอโนนสะอาด ณ วัดปรีชาวนาราม ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. น.ส. เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ออกถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา ให้กับเกษตรกร หมู่ 1 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงมันสำปะหลัง เกษตรกร หมู่ 5 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือนสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่6 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงนา เกษตรกรบ้านกุดขนวน ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่2 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงมันสำปะหลัง กลุ่มเกษตรกร บ้านกระเบี้อง ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำภอโนนสะอาด คนใหม่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล