คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00น. นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมทีมบูรณาการ ชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วย ส่วนราชการ ที่ดินส่วนแยกโนนสะอาด ประมงอำเภอ จนท.กศน. อำเภอ และกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ที่ หมู่ 4 บ้านม่วงเฒ่า ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมโครงการรณรงค์ประหยัดน้ำ และสร้างฝาย ชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน อำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยนายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมชี้แจงโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ของ ตำบลโนนสะอาด หมู่บ้านละ 2 ราย ณ ศาลาเรียนรู้ สำนักงานเกษตรอำเอโนนสะอาด

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายทอดความรู้ โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งทางการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 50 คน

วันที่14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานต้อนรับท่านนายอำเภอโนนสะอาด คนใหม่ นายชัชวาลย์ ปทานนท์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 12 พฤศจิายน 2558 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีอำเภอโนนสะอาด ณ วัดบ้านโนนหยาด ม.8 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าฝึกอบรม การจัดทำแผนที่เขตส่งเสริมการเกษตร(Qgis) เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร จังหวัดอุดรธาน

วันที่ 5 พฤศจิายน 2558 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเต้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล