คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2561-2564
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา ออกพื้นที่เพื่อแจกแตนเบียนให้กับเกษตรกร เพื่อปล่อยลงแปลงมันสำปะหลัง ณ ม.5 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ร่วมออกหน่วยให้บริการ ในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านหนองแสง - แสงแก้ว ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนประชารัฐ เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องหงส์-มังกร 2 โรงแรมการิน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมาย ให้นางโศภิษฐ์ โคตรบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่รวมประชุมโครงการส่งเสริมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายพิชิต บุตรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการต่างๆ เป็นวิทยากรโครงการขับเคลื่่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมและติดตาม โครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมงานประเพณีสืบสานประเพณีดอกอ้อยบาน ไหว้ศาลเจ้าปู่ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2561 โดยสำนักงานเกษตรได้จัดกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ และประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้านที่ทำจากอ้อย พร้อมจัดนิทรรศการเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอโนนสะอาด และอำเภอใกล้เคียง ได้เข้าชม ณ หน้าสนามที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติบ้านบะยาว หมู่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล