คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 นายวันชัย วุฒิพันธ นักิวชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกร เข้าร่วมงาน วันรณรงค์การลดต้นทุนการผลิตข้าวเพื่อคืนความสุขให้ขาวนา ระดับจังหวัด ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านรองผู้ว่าฯ ราชการจังหวัด นายปองพล ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานในตรั้งนี้

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย น.ส.วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่(MRCF) และ Meet The Pass & Friends ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี 2557 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (นายโอฬาร พิทักษ์) ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายและให้ข้อคิดเห็นการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกท่าน

วันที่ 20กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนะสอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัด นำทีมโดย นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ ในการประกวดกิจกรรมการเกษตร สาขาพืชไร่ ของนายสุทธี ศิริวรรณ์หอม ต.บุ่งแก้ว อ.โนนะสอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำทีมกลุ่มเกษตรกรศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (พืชผัก) ที่ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17กรกฎาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ตาม โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี 2557 จังหวัดอุดรธานี (Smart Farmer) ซึ่งมีเกษตรกร เข้ารับการอบรม จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้การต้อนรับ นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพืชญ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กรรมการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการวันรณรงค์ปลูก ไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติทั้วประเทศ 77 จังหวัด ( ต้นมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมี อาสาสม้ครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 66 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ออกซักซ้อมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรก โรงเรียนบ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำภอโนนสะอาด คนใหม่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล