คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอ โนนสะอาด ให้การต้อนรับ นายนพวัชร สิงห์ศํกดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะติดตาม ได้เยี่ยมชมแปลงไร่นาสวนผสม ของนายอุตส่าห์ บุญลาด บ้านโนนทอง ตำบลหนองกุงศรี

วันที่ 26 มีนาคม 2558 นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยน.ส.วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558 กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลด ต้นทุนการผลิต กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใข้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาวัดบ้านม่วงเฒ่า หมู่ 4 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 มีนาคม 2558 นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ชขงนายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม หมู่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16มีนาคม 2558 นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมสำรวจแหล่งน้ำที่ต้องชุดลอกและฝายที่ต้องซ๋อมแซม ในโครงการปิดทองหลังพระ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ชั้น 2

วันที่ 12 มีนาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตร ปี 58 กิจกรรมย่อย 3.3.2 การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรสู่ความเป็น Smart Farmer ต้น แบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ชั้น 2

วันที่10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายอิทธิพล คำภาลา กำนันตำบลโพธิ์ศรีสำราญ เข้ารับคำปรึกษาพร้อมดำเนินการจัดทำ แผนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกรและยากจน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายสมภพ ร่วมญาติ นายอำเภอโนนสะอาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชาคมเกษตรกรตำบลโพธิศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด เพื่อดำเนินการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล