คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล ร่วมกับโรงงานน้ำตาลเกษตรผล กุมภวาปี, ขอนแก่น จำนวน 3 โรงงาน จัดเวทีชี้แจงนโยบายปรับเปลี่ยนนาข้าวไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 200 ราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันท24 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ โนนสะอาด จัดประชุมหารือ มาตราการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ยางพารา) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด

วันที่ 20 พฤศจิากายน 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้การต้อนรับ นายธง ข้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือ ให้กับเกษตรกร ในโครงการมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เข้าร่วมงาน ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาโนนสะอาด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 น.ส.เกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมถ่ายทอดฯ ให้ความรู้แก่กลุ่มฯ ณ ม. 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์ทา ปลัดอาวุโส พร้อมด้วยนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย (ข้าวนาปี) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ได้จัดมอบพันธุ์มะขาวเปรี้ยวฝักใหญ่ ให้กับเกษตรกร อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านม่วงดง ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำภอโนนสะอาด คนใหม่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล