คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายฉลอง ภูมิสาขา เจ้าพนักงานการเกษตร พร้อมด้วย น.ส.เกษร ศิริโยธา จัดอบรมโครงการสิงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ AEC ครั้งที่ 2 จำนวน 15 ราย ณ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอ โนนสะอาด เดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ AEC ณ จั้งหวัดสมุทรสงครามและ จังหวัดเพชรบุร

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล พร้อมด้วยนายฉลอง ภูมิสาขา และน.ส.เกษร ศิริโยธา เข้ารับการอบรมโครงการ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยตามได้มาตรฐานเข้าสู่ AEC ณ โรงแรงบ้านเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโบยีการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไหมบ้านห้วยแสง หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีเปิดงานสภากาแฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่วมเปิดงาน เกษตรกรร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย นายฉลอง ภูมิสาขา เจ้าพนักงานการเกษตร และน.ส.เกษร ศิริโยธา จัดอบรมโครงการสิงเสริมการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ AEC ครั้งที่1 จำนวน 15 ราย ณ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 สิงหาคม 2557 นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอำเภออาวุโส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี การลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จำนวน 104 คน (อำเภอโนนสะอาด 66 คน , อำเภอหนองแสง 38 คน ) ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 สิงหาคม 2557 นายฉลอง ภูมิสาขา เจ้าพนักงานการเกษตร จัดอบรมเกษตรกร เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอมา เพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ให้เกษตรกร หมู่ 7 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ยินดีต้อนรับ นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำภอโนนสะอาด คนใหม่ ...

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2556/57 ณ สำนักงานเกษตรอำภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล