คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 . นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมงานหมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านหนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 . นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ถ่ายร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการปลูกผักไร้ดินและผักสวนครัว โครงการสร้างความรู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ ์ นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกติดตามดูงานที่แปลงปลูกข้าวเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิสู่สากล ปี 2560 และโครงการราชินีข้าวเหนียว ที่หมู่ 5,6,7 ตำบลหนองกรุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมทีมบูรณษการของตำบลโพธิ์ศรีสำราญ และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนข้าว ปี 2560/61 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวงัดอุดรธานี ี

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสะอาด โดยมีคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอโนนสะอาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 40 รายซึ่งมีวัตถุประสงค์ ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ ในการขับเคลื่อนโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ี

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาดบรรยายเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 5 อำเภอ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ี

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกร Smart Farmer นายบุญส่ง ต้นกันยา เกษตรกร หมู่ 9 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางพัชรนันท์ ขันอาษา ้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรต้นแบบ Smart Farmer ของบ้านห้วยแสงและบ้านศรีสวัสดิ์ ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล