คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เกษร ศิริโยธา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา) กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตร ูอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูอ้อยโรงงานแบบผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกร ณ บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 30 คน

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เกษร ศิริโยธา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา) กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตร ูอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูอ้อยโรงงานแบบผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกร ณ บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 30 คน

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต ใหม่แผนงานส่งเสริมประสิทธฺภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นระบบ ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 8 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร ร่วมงาน 300 ราย

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เกษร ศิริโยธา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา) กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตร ูอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูอ้อยโรงงานแบบผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกร ณ บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 30 คน

วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 เกษร ศิริโยธา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา) กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตร ูอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูอ้อยโรงงานแบบผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกร ณ บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 30 คน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เกษร ศิริโยธา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา) กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตร ูอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูอ้อยโรงงานแบบผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกร ณ บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 30 คน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ) กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของ ศูนย์ข้าวชุมชน ณ บ้านห้วยแสง ตำบลโพธิ์ศรสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี จำนวนเกษตรกร 30 คน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เกษร ศิริโยธา นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา) กิจกรรมที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตร ูอ้อยโรงงาน กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการศัตรูอ้อยโรงงานแบบผสมผสานตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกร ณ บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกร จำนวน 30 คน

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล