คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30น. นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรขำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  กิจกรรม  การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ในเขตไม่เหมาะสมเป็นพืชที่มีความเหมาะสม

วันที่21 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน เข้าร่วมงานกีฬาพระพิรุณเกมส์ โดยมึหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมในงานกีฒา ณ สนามกีฬา ห้วยหลวง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

วันที่15 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เช้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อ การดำเนินงานโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 14-15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้า. ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมชี้แจงโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ( Smart Farmer) เน้นผู้รับผิดชอบงานเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรระดับอำเภอ และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 มกราคม 2559 นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดทำแปลงอ้อยสะอาด เกษตรกรที่เข้าร่วมตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรอ้อย ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี

วันที่6 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอโนนสะอาด เป็นประธานเปิดการประชุมทีมบูรณาการ ตำบลโนนสะอาด ซึ่งมีนายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนสะอาด ประชุมชี้แจงข้อราชการให้กับกำนัน ผญบ. สารวัตรกำนัน ที่ ม. 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่4 มกราคม 2559 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จัดงานเลี้ยงฉลองสวัสดีปีใหม่

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล