คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม







ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรม



นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.3000 น. นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับตรวจบัญชีจังวัดอุดรธานี เข้าร่วมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน ฯ ในการเบิกจ่ายเงินโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการ เกษตรกรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นางพัชรพันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยน.ส.วรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวันชัย วุฒิพันธ์ นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนากาเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มิถุนายน 2558 เกษตรอำเภอโนนสะอาด ให้การต้อนรับ นายธง ช้างรักษา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ พร้อมคณะติดตาม พร้อมออกพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ของ หมู่ที่ 10 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. เกษตรอำเภอโนนสะอาดพร้อมด้วย คณะกรรมการศบกต. และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจำตำบล ออกติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนากาเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ หมู่ 2,3,8 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนากาเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์หา ปลัดอาวุโส อำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วน เกษตรอำเภอ และคณะกรรมการบริหารมาตรการสร้างรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ เข้าร่วมประชุมพิจารณาอุทธรณ์ ให้เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการขึ้นทะเบียนข้าวนาปี ปี 2557 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด ขั้น 2

วันที่ 1 มิภุนายน 2558 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมพิธีสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา กับ นายอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนอำเภอโนนสะอาด ณ วัดศิรินทราวาส ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 









ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล