คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตร
Action plan
แผนปฏิบัติงานโครงการ
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 21เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร(3ก)ระยะที่ 3 กิจกรรม สร้างเครือข่ายองค์กรเกษตรกร (3ก) ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายสุวัฒน์ ถาอุปชิต ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโนนสะอาด เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร,น้ำ ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่ 2 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่ 7 เมษายน2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. น.ส.เมธาวี ภูสังวาลย์ เกษตรกรเป็นวิทยากรบรรยายการทำขนมดอกจอก ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผล กระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่ 2 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางวรรทนี รัตนเสถียร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการลดรายได้ เพิ่มรายได้ การทำข้าวเกรียบฟักทอง ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่ 2 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นางมัสยา เอื้อปรีชา นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุดรธานี และนายจตุรภัทร ถามูลเสศ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่ 2 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่4 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายวีระศักดิ์ ชูแสงทอง นายช่างชลประทานชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการจัดการน้ำ ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่ 2 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันที่1 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายศิริเทพ ศิริวรรณ์หอม เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เรื่องสุขภาพดีมีสุข ตามโครงการ อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง รุ่นที่4 ครั้งที่ 2 เกษตรกรจำนวน 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบุ่งแก้ว หมู่ 8 บ้านบะยาว ต.บุ่งแก้ว อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี่

วันท ี่1 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายจากท่านเกษตรจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ และข้อกฏหมาย/ระเบียบ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอเชิญร่วมงานประเพณี "งานดอกอ้อยบาน ประจำปี 2558 " มีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร , แข่งขันส้มตำอีสาน ,แข่งขันกองเชียร์ส้มตำ ในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ที่วาการอำเภอโนนสะอาด

สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ขอประชาสัมพันธ์

โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี 2558

( 1 ตำบล 1 ล้าน)

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล