คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษต
Action plan
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2561-2564
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร ออกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายพิชิต บุตรดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่ 2 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่ 5 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่ 5 ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 19 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นางพัชรนันท์ ขันอาษา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ศรีสำราญ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นางโศภิษฐ์ โคตรบุตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ หมู่13 ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด ร่วมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการ การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมไพรัชสมณะ ที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล