คำขวัญอำเภอโนนสะอาด :::::> พระบรมสารีริกธาติคู่บ้าน ตำบล ต้นโพธิ์ประวัติศาสคร์ ธรรมชาติหลายหลาย

เมนูหลัก

แนะนำสำนักงาน
แผนที่อำเภอโนนสะอาด
ประวัติอำเภอโนนสะอาด
บุคลากร
 รายงานการประชุม DM

   แผน/ผลการปฏิบัติงาน
ปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษต
Action plan
แผนพัฒนาการเกษตร ปี 2561-2564
แผนปฏิบัติงานเกษตรอำเภอ
 แผนปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล
ผลการปฏิบัติการงานโครงการปี 2556

แผนปฏิบัติงานสำนักงานประจำปี 2556

แผนงานระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

แนวทางการพัฒนการเกษตร
  
แนวทางการพัฒนาการเกษตรปี 2556-58
   แนวทางการพัฒนาการเกษตร ปี 2555-57

สถิติข้อมูลการเกษตรในพื้นที่
การจัดการองค์ความรู้ KM

ติดต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมการข้าว
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี

อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอบ้านดุง
 อำเภอกุดจับ
อำเภอเพ็ญ
อำเภอหนองหาน
อำเเภอหนองวัวซอ
อำเภอศรีธาตุ
อำเภอวังสามหมอ
อำเภอน้ำโสม
อำเภอนายูง
อำเภอไชยวาน
อำเภอหนองแสง
อำเภอทุ่งฝน
อำเภอกู่แก้ว
อำเภอพิบูลย์รักษ์
อำเภอประจักษ์ศิลปาคมปรับปรุงครั้งสุดท้าย
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553
ท่านเป็นผู้เข้าชมคนที่

 
ข่าวกิจกรรมนายนิพนธ์ พึ่งตระกูล
เกษตรอำเภอโนนสะอาด

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมอุดรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอโนนสะอาด ให้เกียรติเป็นประธานมอบปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลา) และเมล็ดพันธุ์ผักให้กับเกษตรกรในโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี 2561 ของสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 38 ราย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้ นางสาววรวลัญช์ ศุภกิจจารักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมอบรมสัมมนา เรื่อง วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 โดย กรมการยาง กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมอุดรพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีนายสุชาติ ทอนมณี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโนนสะอาด หมู่ 8 บ้านบะยาว ตำบลบุ่งแก้ว อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี เกษตรกรร่วมงาน จำนวน 200 คน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 นางสาวเกษร ศิริโยธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านโคกล่าม หมู่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด พร้อมด้วย มอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาการผลิตสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์พืชผัก ปี 2561 แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านโคกล่าม หมู่ 4 ตำบลบุ่งแก้ว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธาน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายวิทิตย์ ชุ่มบัวทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561 ณ หมู่3 ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ พึ่งตระกูล เกษตรอำเภอโนนสะอาด มอบหมายให้นายอดิศร ผาใต้ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเวทีสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 4/2561 ณ หมู่1 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

                           ข่าวย้อนหลัง

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  

ดูย้อนหลัง

 

ระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร


ภาพกิจกรรมโครงการสำคัญต่างๆ

ฝีกอบรมเกษตรหมู่บ้าน
จัดเวทีเรียนรู้กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร
ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ปี 2554
โครงการพัฒนาประสิทธภาพการผลิตอ้อย ปี 2554
ฝีกอบรมชาวนามืออาชีพ
อบรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

การจัดเวทีชุมชน โครงการเพิ่มศักยภาพกาาผลิตข้าวและ สร้างความเข้มแข็งให้ชาวนา เพื่อรองรับ ผลกระทบการเปิดเสรีการค้ าอาเซียน (AFTA) ปี 2553/54
อบรมเกษตรกรหลักสูตรระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว
อบรมโครงการอาสาสมัครเกษต

เตือนภัยระบาดศัตรูพืช

 

 

เตือนภัยเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง

แผนการเฝ้าระวังและ 3 มาตราการในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล